Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego www.paczuszka.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.PACZUSZKA.COM

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów 
VI. Umowa
VII. Sposoby płatności
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.paczuszka.com prowadzony jest przez Bartosza Kaczmarka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą GRUPA PORTALOWA BARTOSZ KACZMAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Wawrzyńca 7, 62-045 Pniewy,  NIP: 7871974559, REGON: 300240309, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@paczuszka.com, tel. +48 570 303 388.
2. Serwis www.paczuszka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Serwis www.paczuszka.com generuje etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego umożliwiającego nadanie przesyłki u Przewoźnika.
4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.paczuszka.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów , a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwis www.paczuszka.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwis przez Zleceniodawcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy usług, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.paczuszka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem  www.paczuszka.com użyte są w celach informacyjnych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.paczuszka.com umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.paczuszka.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
6. MONITORING PRZESYŁKI - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na śledzenie przesyłki.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie
8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
9. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.paczuszka.com
10. USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA – Bartosz Kaczmarek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA PORTALOWA BARTOSZ KACZMAREK, ul. Św. Wawrzyńca 7, 62-045 Pniewy,  NIP: 7871974559, REGON: 300240309.
11. ODBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika.
12. PRZEWOŹNIK - zewnętrzna firma kurierska dostarczająca przesyłki do Odbiorcy.
13. UMOWA  – Umowa zawarta między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, umożliwiająca generowanie etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego za pośrednictwem platformy Paczuszka.com, na mocy udzielonej jednorazowo licencji na korzystanie z oprogramowania Paczuszka.com. 
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Zleceniobiorcą.
17. ZLECENIODAWCA - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę ze Zleceniobiorcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów,
b) prowadzenie Konta w Serwisie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) korzystanie z Monitoringu Przesyłki.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Monitoringu Przesyłki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniodawca składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest usługa generowania etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego.
2. Cena usługi przewozu rzeczy uwidoczniona na stronie podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz opłatę licencyjną za udostępnienie oprogramowania umożliwijącego złożenie zamowienia.
3. Cena usługi przewozu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zleceniodawcę Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia, Zleceniodawca nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisu.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwisu www.paczuszka.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Zawarcie Umowy
a) Do zawarcia Umowy, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zleceniodawcę, Zamówienia udostępnionym przez Zleceniobiorcę sposobem.
b) Po złożeniu Zamówienia Zleceniobiorca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
7. Zleceniodawca wystawia faktury w formie elektronicznej.
8. Wydanie faktury w formie papierowej wiąże się z opłatą w wysokości 15 zł.

VI. UMOWA 
1. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej kurierowi.
3. W przypadku zamówienia w firmie GLS list przewozowy nie jest generowany po stronie Serwisu Paczuszka.com. Kurier dostarcza niezbędne do nadania przesyłki dokumenty, w momencie odbioru przesyłki od nadawcy.
4. Zleceniodawca powinien podać Przewoźnikowi swój aktualny adres oraz adres Odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, jak również kontaktowy numer telefonu, rodzaj zawartości przesyłki oraz wartość rzeczy szczególnie cennych, a także innych niezbędnych informacji dotyczących przesyłki.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest zapakować przesyłkę według reguł obowiązujących, podanych przez Zleceniobiorcę na stronie www.paczuszka.com.
6. W przypadku naliczenia przez Przewoźnika dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem Przewoźnika (w szczególności opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy (niesortowalny), zwrot do nadawcy) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT, w kwotach zgodnych z aktualnym cennikiem Serwisu Paczuszka.com.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę faktury VAT bądź jej części powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.
8. W przypadku nieopłacenia faktury we wskazanym na fakturze terminie, Zleceniobiorca zastrzega prawo do naliczania odsetek ustawowych, a także dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013r 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wystawienia noty obciążeniowej na kwote o równowartośći kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności już od dnia nabycia uprawnienia do odsetek.
9. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za błędne podanie wartości gabarytowych przesyłki w Zamówieniu.
10. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę w postaci kary umownej w wysokości 100 złotych w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego listu przewozowego niż ten, który został wygenerowany przez system Serwisu Paczuszka.com. Za zmiany na wygenerowanym liście przewozowym, czyli za nadanie przesyłki o innych parametrach niż zdeklarowane w systemie Serwisu paczuszka.com lub za inne usługi doliczone przez Przewoźnika, a nie oznaczone w formularzu nadania przesyłki, kara umowna wynosi 150 złotych.
11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w przypadku, gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego od Zleceniobiorcy listu przewozowego.
12. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi Przewoźnik zgodnie z jego obowiązującym regulaminem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu.
13. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach Przewoźników.
14. Zwrot pobrań do Zleceniodawcy realizowany jest niezwłocznie najpóźniej w terminie do 3 Dni Roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych od Przewoźnika. Przewoźnik DHL przekazuje środki Zleceniobiorcy w terminie 8 Dni Roboczych od dnia doręczenia przesyłki do Odbiorcy. Przewoźnik Rhenus Logistics przekazuje środki Zleceniobiorcy w terminie 20 Dni Roboczych od dnia doręczenia przesyłki do Odbiorcy.
15. Przedmioty wykluczone z przewozu:
a) pieniądze,
b) karty kredytowe,
c) żywność,
d) dzieła sztuki (np. obrazy),

e) żywe rośliny,

f) mienie przesiedleńcze,
g) oraz inne Produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne przedmioty przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629).

VII.  SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Zleceniobiorca udostępnia następujący sposób płatności:
- płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl)
2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Zleceniodawca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
3. Płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności wiąże się z zapłatą bezzwrotnej prowizji od transakcji w kwocie 2% wartości brutto zamówienia.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo wyboru co do formy zwrotu należnych mu środków pieniężnych poprzez:
a) przekazanie należności w formie środków do wykorzystania na przyszłe usługi w Serwisie Paczuszka.com lub
b) na życzenie Zleceniodawcy, należne środki pieniężne są zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy, po uprzednim wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury korygującej.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@paczuszka.com
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki lub niedostarczenia przesyłki na czas:
a) Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminie Przewoźnika.
b) Zleceniodawca powinien poinformować Zleceniobiorcę o fakcie nieotrzymania przesyłki.
c) Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem Przewoźnika upłynął termin jej doręczenia, Zleceniodawca składa reklamację u Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@paczuszka.com
d) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności datę podjęcia i doręczenia przesyłki oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji
e) Zleceniobiorca pośredniczy w postępowaniu reklamacyjnym między Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem
f) Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi, celem jego rozpatrzenia.
2. Reklamacja wynikająca z dostarczenia uszkodzonej przesyłki:
a) Jeśli przesyłka dotarła do Odbiorcy w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletna, Zleceniobiorca zaleca sporządzenie w obecności przedstawiciela Przewoźnika protokołu reklamacyjnego oraz niezwłoczne sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego na www.dhl24.com.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@paczuszka.com
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki lub dostarczenia uszkodzonej przesyłki:
a) Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminie Przewoźnika.
b) Zleceniodawca powinien poinformować Zleceniobiorcę o fakcie nieotrzymania przesyłki.
c) Jeśli przesyłka dotarła do Odbiorcy w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletna, Zleceniobiorca zaleca sporządzenie w obecności przedstawiciela Przewoźnika protokołu reklamacyjnego oraz niezwłoczne skontaktowanie się ze Zleceniodawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
d) Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem Przewoźnika upłynął termin jego doręczenia lub przesyłka dotarła do Odbiorcy uszkodzona, Zleceniodawca składa reklamację u Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@paczuszka.com
e) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.
f) Zleceniobiorca pośredniczy w postępowaniu reklamacyjnym między Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem.
g) Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi, celem jego rozpatrzenia.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@paczuszka.com
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zleceniodawca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Pośrednictwa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Umowa Pośrednictwa została zawarta.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Pośrednictwa, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od Umowy Pośrednictwa przysługuje zarówno Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.paczuszka.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Bartosza Kaczmarka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą GRUPA PORTALOWA BARTOSZ KACZMAREK, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Św. Wawrzyńca 7, 62-045 Pniewy,  NIP: 7871974559, REGON: 300240309. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.paczuszka.com, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.paczuszka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Pośrednictwa między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Zleceniodawcą) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Zleceniodawcą) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Zleceniodawca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odnośniki do regulaminów wybranych przewoźników:

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf

https://gls-group.com/PL/pl/regulamin

https://polska.raben-group.com/raben-logistics-polska-ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

Wybierz typ przesyłki:

Pamiętaj o podaniu poprawnych danych dotyczących przesyłki. Jeżeli kształt lub gabaryty będą niezgodne ze zleceniem, zostanie Ci naliczona różnica w cenie. W przypadku przesyłek paletowych prosimy o podawanie wagi oraz wymiaru wraz z paletą.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń
biuro@paczuszka.com
infolinia 570 303 388
Do góry ^

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.